Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, pe urmele Academiei „Sfântul Bona­ventura” din Luizi Călugăra, judeţul Bacău, şi-a deschis porţile în ziua de 2 mai 1990, în loca­litatea Nisiporeşti, judeţul Neamţ, de unde, începând cu toamna anului 1991 a fost transferat la Roman. Institutul şi-a început activitatea universitară pe baza circularei nr. 50 din 15 iulie 1991, emisă de părintele provincial Iosif Sabău, în urma decretului diecezan nr. 1026 din 20 august 1991, emis de Excelenţa Sa Petru Gherghel, Episcop de Iaşi, şi pe baza H. G. nr. 92 din 1992. Din anul 1995, Institutul nostru este afiliat la Facultatea Pontificală „Sfântul Bonaventura” din Roma, iar începând cu anul uni­versitar 2000-2001 a obţinut, din partea Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare, autorizaţia de funcţionare provizorie.

Creşterea calităţii învăţământului şi a cerce­tării au fost preocupările de bază ale conducerii Institutului şi a corpului profesoral, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Acestea sau concretizat prin uniformizarea planurilor de învăţământ, cooptarea unor profesori de valoare şi recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional, promovarea fraţilor tineri care au absolvit facultăţile pontificale şi civile în rândul cadrelor didactice, implicarea studenţilor în munca de cercetare, editarea de cursuri şi cărţi şi a unor reviste de specialitate.

Astfel, munca de cercetare s-a concretizat prin apariţia atrei noi reviste, una fiind deja editată din anul 1993, Viaţa Fraternă, pe care dorim să le amin­tim: Studii franciscane, revista Institutului nostru; Lumen fidei, revista Centrului de Studii Religioase Sfântul Anton de Padova; Pax et unitas, revista Cen­trului de Cer­cetare Ecumenică şi de Dialog Inter­religios „Pax et unitas”. Mai menţionăm şi colecţia Studia et Do­cu­menta a Academiei Istorico-Juri­dico-Teologice „Petru Tocănel” care a publicat până în prezent 23 de volume. Editura „Serafica” a jucat un rol important în publi­carea cursurilor şi a cărţilor elaborate de profesorii Institutului.

Un loc aparte în procesul de învăţământ îl ocupă biblioteca Institutului. Biblioteca universitară „PetruTocănel” are aproximativ 64.000 de volume, deţinând carte rară şi veche, în mare parte donată de pă­rin­tele Petru Tocănel, dar şi achiziţionată sau donată de alţi fraţi sau binefăcători. Biblioteca nostră deţine seriile complete ale unor enciclopedii renumite cum ar fi: Enciclopedia Italiană, în 35 de volume, Enciclopedia Britanică, în 25 de volume Enciclopedia Americană, în 20 de volume, şi Enciclo­pedia Artei, în 17 volume. Cartea înregistrată până în momentul de faţă se ridică la 45.000 de volume. Volumele prelucrate până acum au fişe la cele două cataloage (alfabetic şi sistematic) şi sunt în jur de 30.000 de volume. S-a început introducerea pe calculator a fondului de carte pentru a facilita accesul la informaţie, producerea a noi documente de sinteză, în conformitate cu solicitările utili­zato­rilor (profesori, cercetători, studenţi etc.). Conservarea şi păstrarea cărţilor vechi şi a cărţilor rare este un capitol special al responsabililor bibliotecii, deoareceele înseamnă păstrarea conştiinţei de neam şi religie,fiind bine ştiut că patrimoniul scriitoricesc este reflexul material al conştiinţei de identitate a nea­mului. Biblioteca deţine carte din toate domeniile: religie, filosofie, psihologie, logică, beletristică, geo­­grafie, istorie, arhivistică etc., iar fondul de carte este per­manent actualizat, atât cu carte din ţară, cât şi din străinătate.

Centrele de cercetare, care şi-au făcut simţită pre­zenţa sub patronajul Institutului nostru sunt o realitate plină de viaţă în cadrul activităţii academice şi aici amintim cele trei realităţi exis­tente: Centrul de Studii Religiose Sfântul Anton de Padova, Academia Istorico-Juridico-Teologică „Petru Tocănel” şi Centrul de Cercetare Ecumenică şi de Dialog Interreligios „Pax et unitas”.

În anul 2000, din dorinţa de a putea oferi cadrelor didactice ale Institutului, dar şi studenţilor posibilitatea unei afirmări ştiinţifice şi de cercetare, s-a decis înfiinţarea Centrului de Studii Religioase Sfântul Anton de Padova. Acestei iniţiative i-au răspuns cu entuziasm atât cadrele didactice, cât şi studenţii Facultăţii de Teologie Pastorală și de Filozofie „I. Duns Scotus”. În perioada 2000-2003, Centrul de Cercetare a fost condus de către pr. prof.univ. dr. Iosif Bisoc, iar din 2003 a fost ales director al Centrului pr. lect. univ. dr. Maricel Ianuş, până în 2009, urmând apoi pr. ct. III Alexandru Olaru, iar din octombrie 2011, este pr. ct. III drd. Fabian Iacob. Scopul acestui Centru este de a face cunos­cută spiritualitatea antoniană şi de a actualiza şi pune la dispoziţie noile cercetări pe planul dogmatic şi sacramental al Bisericii, cu privire la exigenţele şi la provocările timpului nostru. Aceste cercetări sau materializat prin publicarea, începând cu anul 2003, a revistei Lumen fidei, ce înglobează munca de cercetare a cadrelor Institutului, dar şi a altor cercetători din ţară şi din străinătate.

Anul 2002 a adus comunităţii noastre o nouă realitate academică: Academia Istorico-Juridico-Teologică „Petru Tocănel”. Evenimentul a fost pre­cedat de simpozionul internaţional Plenitudo Legis, Amor Veritatis, ocazionat de comemorarea a 10 ani de la trecerea în casa Tatălui ceresc a profesorului universitar Petru Tocănel. Academia îşi propune să dezvolte laturile istorice şi juridice, atât de mult preţuite de părintele Petru Tocănel, dar nu neglijează nici teologia, iar coloana Studia et Documenta este exemplul cel mai grăitor. Directorul Academiei a fost ales pr. prof. univ. dr. Maximilian Pal, care a condus acest centru până în octombrie 2011. La începutul anului academic 2011-2012 Adunarea generală a Academiei şi-a ales noua conducere. În prezent Academia este condusă de pr. lect. univ. dr. Eugen Răchiteanu şi are în componenţa sa două Departamente: Departamentul de muzică sacră şi Departamentul de literatură. Dintre membrii acestei Academii fac parte personalităţi ale lumii ştiinţifice şi academice naţionale şi internaţionale.

În dorinţa de a aduce şi a face cunoscut pe plaiurile româneşti „Spiritul din Assisi”, în ziua de 30 martie 2003, în cadrul Senatului Institutului, s-a decis înfiinţarea Centrului de Cercetare Ecumenică şi de Dialog Interreligios „Pax et unitas”. Iniţiativa s-a bucurat de o largă apreciere, iar dintre membrii ei, atât onorifici, cât şi coordonatori, fac parte ierarhi, clerici şi laici aparţinând diferitelor Biserici creştine: romano-catolică, greco-catolică şi ortodoxă. Directorul acestui Centru a fost ales pr. prof. univ. dr. Iosif Bisoc, iar din octombrie 2011 a fost numit pr. conf. univ. dr. Damian-Gheorghe Pătraşcu. Rezultatul discuţiilor şi al cercetării sunt publicate în revista Pax et unitas, apărută în anul 2003 şi în colecţia de studii Universalia.

Revista Institutului nostru, Studii franciscane, este destinată concretizării cercetărilor individuale sau de grup ale cadrelor didactice. Revista a apărut în anul 2002 şi, aflându-se deja la cel de al X-lea număr, a însumat multe cercetări utile aprofundării studiului teologiei. Revista are pentru fiecare număr un titlu spre expunere, iar dezbaterea sa, prin prisma diferitelor discipline, oferă publicului larg o nouă orientare dar şi o întărire în doctrina Bisericii Cato­lice. Directorul revistei a fost pr. lect. univ. dr. Mihai Gal, urmat apoi de pr. lect. univ. dr. Damian Gheorghe Pătraşcu şi pr. prof. univ. dr. Iosif Bisoc, iar în octobrie 2012 a fost ales pr. conf. univ. dr. Ştefan Acatrinei.

De notat este şi revista, Viaţa Fraternă, editată din anul 1993. Revista este editată de către studenţii noştri şi, prin noul grup redacţional, şi-a lărgit sfera, devenind o revistă de spiritualitate şi cultură franciscană: ea dezvoltă o tematică bogată, de la spiritualitate şi cultură franciscană, la teologie, filosofie, literatură, artă creştină, precum şi diferite aspecte ale exis­tenţei cotidiene. Responsabilii acestei reviste sunt: pr. dr. Bogdan-Emilian Balaşcă (director), pr. asist. univ. drd. Cazimir Ghiurca (responsabil din partea Facultăţii de Filozofie) şi pr. CS. III Cristian Clopoţel (responsabil din partea Facultăţii de Teologie).

Realizările ultimilor ani s-au concretizat în ma­nifestări culturale şi religioase, în simpozioane inter­naţionale şi naţionale, în conferinţe, lansări de carte, sesiuni ştiinţifice şi mese rotunde. De asemenea, este de menţionat faptul că Institutul nostru caută în permanenţă să consolideze legături de cola­borare cu alte instituţii academice din ţară şi din străinătate.