Loading...
luni, 27 ianuarie 2020
OFMConv Romania

Istoric

Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, pe urmele Academiei „Sfântul Bonaventura” din Luizi Călugăra, judeţul Bacău, şi-a deschis porţile în ziua de 2 mai 1990, în localitatea Nisiporeşti, judeţul Neamţ, de unde, începând cu toamna anului 1991 a fost transferat la Roman. Institutul şi-a început activitatea universitară pe baza circularei nr. 50 din 15 iulie 1991, emisă de părintele provincial Iosif Sabău, în urma decretului diecezan nr. 1026 din 20 august 1991, emis de Excelenţa Sa Petru Gherghel, Episcop de Iaşi, şi pe baza H. G. nr. 92 din 1992. Din anul 1995, Institutul nostru este afiliat la Facultatea Pontificală „Sfântul Bonaventura” din Roma, iar începând cu anul universitar 2000-2001 a obţinut, din partea Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare, autorizaţia de funcţionare provizorie.

Creşterea calităţii învăţământului şi a cercetării au fost preocupările de bază ale conducerii Institutului şi a corpului profesoral, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Acestea s-au concretizat prin uniformizarea planurilor de învăţământ, cooptarea unor profesori de valoare şi recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional, promovarea fraţilor tineri, care au absolvit facultăţile pontificale şi civile, în rândul cadrelor didactice, implicarea studenţilor în munca de cercetare, editarea de cursuri, cărţi şi reviste de specialitate.

Editura „Serafica” a jucat un rol important în publicarea de cărți și cursuri, elaborate de profesorii Institutului. Demne de menţionat sunt următoarele: colecția Studia et Docu- menta; colecția Biblica; Colecția de Teologie; colecția Viața Consacrată.

Un loc aparte, în procesul de învăţământ, îl ocupă biblioteca Institutului. Biblioteca universitară „PetruTocănel” are aproximativ 65.000 de volume, deţinând carte rară şi veche, în mare parte donată de părintele Petru Tocănel, dar şi achiziţionată sau donată de alţi fraţi sau binefăcători. Biblioteca nostră deţine seriile complete ale unor enciclopedii renumite cum ar fi: Enciclopedia Italiană, în 35 de volume, Enciclopedia Britanică, în 25 de volume, Enciclopedia Americană, în 20 de volume, Enciclopedia Artei, în 17 volume. Cartea înregistrată până în momentul de faţă se ridică la 50.000 de volume. Volumele prelucrate până acum au fişe la cele două cataloage (alfabetic şi sistematic) şi sunt în jur de 30.000 de volume. S-a început introducerea pe calculator a fondului de carte pentru a facilita accesul la informaţie, producerea a noi documente de sinteză, în conformitate cu solicitările utilizatorilor (profesori, cercetători, studenţi etc.). Conservarea şi păstrarea cărţilor vechi şi a cărţilor rare este un capitol special al
responsabililor bibliotecii, deoarece ele înseamnă păstrarea conştiinţei de neam şi religie, fiind bine ştiut că patrimoniul scriitoricesc este reflexul material al conştiinţei de identitate a neamului. Biblioteca deţine carte din toate domeniile: religie, filosofie, psihologie, logică, beletristică, geografie, istorie, arhivistică etc., iar fondul de carte este permanent actualizat, atât cu carte din ţară, cât şi din străinătate.

În anul 2000, din dorinţa de a putea oferi cadrelor didactice ale Institutului, dar şi studenţilor, posibilitatea unei afirmări ştiinţifice şi de cercetare, s-a decis înfiinţarea Centrului de Studii Religioase Sfântul Anton de Padova. Acestei iniţiative i-au răspuns cu entuziasm atât cadrele didactice, cât şi studenţii Facultăţii de Teologie Pastorală și de Filozofie „I. Duns Scotus”. În perioada 2000-2003, Centrul de Cercetare a fost condus de către pr. prof.univ. dr. Iosif Bisoc, iar din 2003 a fost ales director al Centrului pr. lect. univ. dr. Maricel Ianuş, până în 2009, urmând apoi pr. ct. Alexandru Olaru, iar din octombrie 2011, este pr. ct. drd. Fabian Iacob. Scopul acestui Centru este de a face cunoscută spiritualitatea antoniană şi de a actualiza şi pune la dispoziţie noile cercetări pe planul dogmatic şi sacramental al Bisericii, cu privire la exigenţele şi la provocările timpului nostru. Aceste cercetări s-au materializat prin publicarea, începând cu anul 2003, a revistei Lumen fidei, ce înglobează munca de cercetare a cadrelor Institutului, dar şi a altor cercetători din ţară şi din străinătate.

Anul 2002 a adus comunităţii noastre o nouă realitate academică: Academia Istorico- Juridico-Teologică „Petru Tocănel”. Evenimentul a fost precedat de simpozionul internaţional Plenitudo Legis, Amor Veritatis, ocazionat de comemorarea a 10 ani de la trecerea în casa Tatălui ceresc a profesorului universitar Petru Tocănel. Academia îşi propune să dezvolte laturile istorice şi juridice, atât de mult preţuite de părintele
Petru Tocănel, dar nu neglijează nici teologia, iar coloana Studia et Documenta este exemplul cel mai grăitor. Directorul Academiei a fost ales pr. prof. univ. dr. Maximilian Pal, care a condus acest centru până în octombrie 2011. La începutul anului academic 2011-2012 Adunarea generală a Academiei şi-a ales noua conducere, reprezentată de președintele pr. lect. univ. dr. Eugen Răchiteanu, iar la începutul anului academic 2016-2017 a fost ales, în calitate de președinte, pr. ct. Dragoș-Paul Mîrț.

De notat este şi revista Viaţa Fraternă, editată din anul 1993 de către studenţii noştri şi, prin noul grup redacţional, şi-a lărgit sfera, devenind o revistă de spiritualitate şi cultură franciscană: ea dezvoltă o tematică bogată, de la spiritualitate şi cultură franciscană, la teologie, filosofie, literatură, artă creştină, precum şi la diferite aspecte ale existenţei cotidiene. Responsabilii acestei reviste sunt aleși la începutul fiecărui an academic, în cadrul zilelor de formare, pregătitoare pentru anul academic în curs.

Revista Studii franciscane, destinată concretizării cercetărilor individuale sau de grup ale cadrelor didactice, a apărut în anul 2002 şi a însumat multe cercetări utile aprofundării studiului teologiei. Revista are pentru fiecare număr un titlu spre expunere, iar dezbaterea sa, prin prisma diferitelor discipline, oferă publicului larg o nouă orientare dar şi o întărire în doctrina Bisericii Catolice. În calitate de Directori ai revistei îi amintim pe pr. lect. univ. dr. Mihai Gal, pr. lect. univ. dr. Damian Gheorghe Pătraşcu, pr. prof. univ. dr. Iosif Bisoc. În octobrie 2012 a fost ales actualul Director, în persoana pr. conf. univ. dr. Ştefan Acatrinei.

Revista Pax et unitas a luat ființă din dorinţa de a aduce şi a face cunoscut „Spiritul din Assisi”, pe plaiurile româneşti. Astfel, în ziua de 30 martie 2003, în cadrul Senatului
Institutului, s-a decis înfiinţarea Centrului de Cercetare Ecumenică şi de Dialog Interreligios „Pax et unitas”, când s-a decis ca rezultatul discuţiilor şi al cercetării să fie publicate în revista Pax et unitas. Iniţiativa s-a bucurat de o largă apreciere, iar dintre membrii ei, atât onorifici, cât şi coordonatori, fac parte ierarhi, clerici şi laici aparţinând diferitelor Biserici creştine: romano-catolică, greco-catolică şi ortodoxă. Directorul acestui Centru a fost ales pr. prof. univ. dr. Iosif Bisoc, deținând această funcție între anii 2003-2010. În perioada 2011-2017 a fost numit, în calitate de Director, pr. conf. univ. dr. Damian-Gheorghe Pătraşcu, iar în luna mai 2017 a revenit în aceeași calitate de Director, pr. prof. univ. dr. Iosif Bisoc.

Realizările ultimilor ani s-au concretizat în manifestări culturale şi religioase, în simpozioane internaţionale şi naţionale, în conferinţe, lansări de carte, sesiuni ştiinţifice şi mese rotunde. De asemenea, este de menţionat faptul că Institutul nostru caută în permanenţă să consolideze legături de colaborare cu alte instituţii academice din ţară şi din străinătate. Aceste realizări au fost publicate în revistele mai sus amintite: Studii franciscane, revista Institutului nostru; Lumen fidei, revista Centrului de Studii Religioase Sfântul Anton de Padova; Pax et unitas, revista Centrului de Cercetare Ecumenică şi de Dialog Interreligios „Pax et unitas”; Cultură și Filozofie Franciscană, revista Facultății de Filozofie „I. Duns Scotus”.

În urma unei analize a acestor reviste, în cadrul Senatului Institutului, din mai 2017, s- a ajuns la concluzia că e bine să ne concentrăm atenția pe două reviste: Studii Franciscane și Pax et unitas, proiect ce se va aplica începând cu anul 2018.