Plan strategic

 B. Procesul de învăţământ şi cercetare

• Consolidarea poziţiei Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, Facultatea de Filozofie în sistemul de învăţământ universitar la specializările din domeniile: filozofie, teologie şi recunoaşterea acesteia pe plan local, regional şi naţional.
Termen: permanent. (Conf. univ. dr. Stefan Acatrinei, asist. univ. dr. Ghiurca Cazimir).

• Integrarea Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, Facultatea de Filozofie în Consorţii Universitare reprezentative pentru tipurile de specializări acreditate sau autorizate, având ca obiectiv consolidarea poziţiei universităţii în sistemul de învăţământ universitar românesc şi internaţional.
Termen: permanent. (Prof. univ. dr. Iosif Bisoc, conf. univ. dr. Damian Patrascu).

• Modernizarea, compatibilizarea şi actualizarea planurilor de învăţământ, la toate specializările din universitate, în scopul adaptării la noile structuri pe trei cicluri de pregătire universitara legiferate şi pentru a răspunde cerinţelor pieţii.
Termen: anual în septembrie. (Prof. univ. dr. Maximilian Pal, lect. univ. dr. Duma Bernadin).

• Acreditarea specializării care la ora actuală este autorizată provizoriu.
Termen: iunie 2018. (Pr. univ. dr. Iosif Bisoc, conf. univ. dr. Damian Patrascu).

• Promovarea unor noi specializări, solicitate de mediul social şi economic, la pregătirea universitara iniţială şi la studii postuniversitare. Dezvoltarea de noi domenii de pregătire pentru licență.
Termen: permanent. (conf. univ. dr. Damian Patrascu).

• Întocmirea unui proiect (plan) de dezvoltare a infrastructurii de educaţie, cercetare, transfer tehnologic şi a altor activităţi academice, previzionarea costurilor şi planificarea execuţiei pe termen lung.
Termen: permanent. (Pr. univ. dr. Iosif Bisoc, conf. univ. dr. Damian Patrascu).

• Analiza gradului de utilizare a sălilor de curs, seminar şi laborator din patrimoniul institutului şi eficientizarea utilizării acestor spatii.
Termen: semestrial, cu ocazia întocmirii orarului. (Conf. univ. dr. Stefan Acatrinei, asist. univ. dr. Ghiurca Cazimir).
• Lansarea de studii (în echipe mixte cu studenţii) în scopul determinării necesarului de personal cu studii universitare pe piaţa muncii regionale, pe domenii, precum şi a unor studii pentru identificarea doleanţelor elevilor privind specializarea pe care o doresc şi atragerea acestora spre Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, Facultatea de Filozofie.
Termen: permanent. (asist. univ. Adrian Sorin Giurgi)

• Inventarierea stadiului de angajare şi profilurile de activitate ale absolvenţilor din ultimii ani, în scopul stabilirii eficientei sociale şi economice a procesului educaţional al Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, Facultatea de Filozofie şi în scopul pregătirii pentru etapele viitoare de dezvoltare tehnologică locală şi regională.
Termen: iunie 2018. (Conf. univ. dr. Stefan Acatrinei, asist. univ. Adrian Sorin Giurgi).

• Dezvoltarea capacităţii de pregătire în domeniile CAD/CAM/CAE a studenţilor pentru a răspunde cererii pieţei locale şi regionale şi utilizarea laboratoarelor la capacitate maximă.
Termen: permanent.

• Dezvoltarea şi implicarea Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, Facultatea de Filozofie, astfel încât la absolvire cât mai mulţi studenţi să aibă Certificate Cisco, recunoscute internaţional. Organizarea sistemului ca şi centru de profit.
Termen: permanent. (Prof. univ. dr. Stefan Acatrinei, asist. univ. dr. Ghiurca Cazimir).

• Promovarea educaţiei digitale prin sistemul ECDL în comunitatea locală şi regională. Organizarea sistemului ca şi centru de profit.
Termen: permanent. (Lect. univ. dr. Răchiteanu Eugen, asist. univ. dr. Ghiurca Cazimir).

• Identificarea competentelor în cercetare, studii şi servicii ale fiecărui cadru didactic, corelarea acestora cu cerinţele din mediul economic şi promovarea acestor competente pe piaţa regională şi naţională. Întocmirea de contracte de studii, cercetari şi servicii, cu includerea doctoranzilor şi a studenţilor performanţi în echipele de cercetare, studii şi servicii.
Termen: permanent. (Prof. univ. dr. Iosif Bisoc, asist. univ. dr. Ghiurca Cazimir).

• Stabilirea obiectivelor de cercetare pe baza de finanţare CNCSIS şi formularea tematicilor, ţinând seama de direcţiile prioritare naţionale de cercetare şi de direcţiile de cercetare promovate prin programele cadru ale UE, precum şi în funcţie de cerinţele concrete ale pieţei industriale locale şi regionale.
Termen: anual, cu ocazia lansării granturilor CNCSIS. (Conf. univ. dr. Stefan Acatrinei, conf. univ. dr. Patrascu Damian).

• Promovarea granturilor de cercetare cu finanţări prin Fondurile Structurale pentru dezvoltarea şi constituirea de centre de cercetare specializate şi de laboratoare de cercetare pe domeniile mediului.
Termen: permanent.

• Reprezentarea şi impunerea Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, Facultatea de Filozofie în asocierile care s-au constituit sau se vor constitui pe domenii şi specializări, pentru stabilirea de strategii comune de dezvoltare academica.
Termen: permanent. (Prof. univ. dr. Maximilian Pal, lect. univ. dr. Duma Bernadin).

• Stabilirea de legături, alianţe şi contracte cadru de colaborare cu universităţi şi asociaţii profesionale din tara şi din străinătate.
Termen: permanent. (Prof. univ. dr. Maximilian Pal, lect. univ. dr. Duma Bernadin).

• Integrarea Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, Facultatea de Filozofie în structurile strategice de dezvoltare Regională prin promovarea în aceste structuri a reprezentanţilor cu competenţe în creşterea competitivităţii. (Univ. Al. I. Cuza, Iași).
Termen: permanent. (Prof. univ. dr. Iosif Bisoc, asist. univ. dr. Ghiurca Cazimir).

• ITRCF se va implica in organizarea şi derularea programelor specifice privind educaţia permanentă, promovând colaborarea cu instituţii, întreprinderi şi firme private din regiune şi din ţară.
Termen: permanent.