Plan strategic

PLAN STRATEGIC AL

INSTITUTULUI TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC FRANCISCAN

FACULTATEA DE FILOZOFIE I. DUNS SCOTUS

2015-2020

Planul strategic are patru componente fundamentale, care reprezintă conceptul de implementare a reformei şi a principiilor Procesului Bologna cu privire la structurarea sistemului de învăţământ pentru ciclul de licență. Aceste activităţi, cuprinse în planul strategic, vor necesita calendare de lucru, mobilizări şi planificări de resurse, astfel încât colectivele de cadre didactice şi cele din sistemul administrativ să devină capabile să adapteze planurile de învăţământ şi activităţile specifice instruirii în conformitate cu domeniile de specializare, cu competenţele şi abilităţile pe care absolvenţii noului sistem de învăţământ trebuie să le însuşească.

Este de dorit ca prezenta abordare sa constituie un pas important de reformă internă, prin care să dobândim un standard de calitate ridicat, susţinut de un management academic performant. Multă vreme preocuparea managerială fundamentală în universităţi era aceea de împărţire a resurselor. La ora actuală preocupările manageriale se îndreaptă spre crearea de resurse, spre eficientizarea activităţilor, spre acoperirea retribuţiilor cu activităţi performante.

A. Domeniul conducerii şi structurii organizaţionale

• Formarea, la nivelul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, Facultatea de Filozofie, a unei echipe manageriale, eficientizarea la maximum a activităţii ei, cu atitudine pregnanta de promovare a spiritului de echipa, de asumare a responsabilităţii şi asigurare a transparentei manageriale.
Termen:aprilie 2017. (Prof. univ. dr. Iosif Bisoc, conf. univ. dr. Damian Patrascu).

• Instruirea cadrelor didactice, care ocupa funcţii manageriale, în domeniul managementului general şi universitar, în scopul integrării activităţii într-un sistem de management bazat pe asumare de responsabilităţi şi de creştere a competentelor pe toate nivelurile ierarhice.
Termen: decembrie 2017. (Prof. univ. dr. Iosif Bisoc, conf. univ. dr. Damian Patrascu).

• Implementarea unei culturi organizaţionale bazate pe o cultura manageriala şi pe principalele instrumente manageriale: Regulamente de Organizare şi Funcţionare, Regulamente de Ordine Interioara, Fise ale postului, Structura organizatorica, Manualul Calităţii, Sisteme de evaluare etc..
Termen: august 2017. (Pr. univ. dr. Iosif Bisoc, lect. univ. dr. Duma Bernadin).

• Revizuirea şi actualizarea Cartei Universităţii şi adaptarea regulamentelor.
Termen:permanent. (Prof. univ. dr. Maximilian Pal, conf. univ. dr. Damian Patrascu).
• Participarea la cursuri specializate în domeniul redactării proiectelor şi al managementului prin proiecte, astfel încât sa poată fi fructificate toate oportunităţile privind accesul la finanţări pe baza de proiecte.
Termen: mai-octombrie 2018. (Lect. univ. dr. Răchiteanu Eugen, lect. univ. dr. Gal Mihai).

• Identificarea direcţiilor majore pentru asigurarea unei calităţi superioare a procesului de învăţământ, stipularea acestora şi dezvoltarea în Manualul Calităţii pentru a răspunde performant cerinţelor pieţii muncii, identificarea direcţiilor şi calităţii de pregătire a absolvenţilor şi a categoriilor de cunoştinţe necesare.
Termen: permanent. (Pr. univ. dr. Iosif Bisoc, conf. univ. dr. Damian Patrascu).
• Întocmirea permanentă de proiecte privind dotarea laboratoarelor, pentru toate nivelurile de studii (licenţă, masterat, doctorat), astfel încât achiziţiile anuale de echipamente şi dotări sa fie în concordanta cu direcţiile de dezvoltare a laboratoarelor pe termen lung.
Termen: anual, în noiembrie. (Prof. univ. dr. Maximilian Pal, conf. univ. dr. Damian Patrascu).